Duke berë regjistrimin tuaj në adresën e-mail, dakordoheni në lidhje me ofertat tona të reja promovuese.

Mirësevini ne faqen e Antarias .Duke përdorur faqen tone njëkohesishtë I pranoni kushtet e shërbimit (siç përcaktohet më poshtë). Ju lutem lexoni ato me kujdes. për më tepër na parashtroni pyetje ose na kontaktoni.

Mënyrat e përdorimit janë të organizuar si më poshtë:

 1. Faqja zyrtare
 2. Duke përdorur faqen e internetit
 3. Qasje në faqen e internetit
 4. Ndryshime në kushtet e përdorimit
 5. Modifikimi i termave të kodit të përdorimit të sjelljes
 6. Privatësija e juaj
 7. Autorizimi ligjorë dhe marka e shitjes
 8. Komunikimi elektronikë

1. Faqja jonë

Antarias Dooel ofron shërbim interaktiv online përmes faqes së internetit në domainin e antarias.com.mk

2. Përdorimi I faqes

Parakusht për këtë faqe të interneti, ju pranoni se:

 • Keni të paktën 18 vjet;
 • Nuk keni ndalesë ligjore për përdorimin e shërbimeve të caktuara dhe produktet;
 • Nuk do të përpiqeni ta keqëpërdorni për të kryer ndonjë veprim në këtë faqe duke nzjerë informacionitet prej sajë me lirimin e robots, crawlers;
 • Përdorimi i internetit në çdo kohë do të jetë në përputhje me këto kushte të shërbimit;
 • Do të bëni blerje të ligjshme në përputhje me kushtet e përcaktuara në çdo ofertë;
 • Do te bëni blerje për nevojat tuaja personale apo për dhurata për miqtë;
 • Do ti verifikoni informacionet tuaja te sakta në çdo vend në faqe atje ku I keni dhënë të dhanurat personale.
 • Do ti konfirmoni të dhënurat cdo here sipas nevojes ,për sigurim se të dhënurat jane të sigurta ne cdo kohe .;
 • Ju jeni përgjegjës për fjalëkalimin tuaj dhe ruajtjen e tij;

3. Qasje në faqe

Antarias ka të drejtën të refuzojë ofrimin e shërbimit ose qasje në faqe ose profilin e çdo personi, në çdo kohë për cfarëdo arsye. Shfrytëzuesi pranon se edhe pse Interneti është shpesh një vend i sigurt, nganjëherë ka ndërhyrje në ngjarjet që janë përtej kontrollit të Antarias, dhe ne nuk kemi përgjigjësi nëse humben të dhënat për shkak të transferimit të informacionit në internet. Edhe pse qëllimi i Antarias është të jemi në dispozicion 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, faqja mundet të jetë e padisponueshëm kohë pasë kohe për ndonjë arsye, duke përfshirë, pa kufizim, mirëmbajtjen rutinë. Ju e kuptoni dhe pranoni që në varësi të rrethanave, brenda dhe jashtë kontrollit të Antarias, qasja në këtë faqe interneti mund të ndërpritet apo të pezullohet koha pasë kohe.

Antarias ka të drejtë në çdo kohë për të ndryshuar ose të ndërpresë çdo aspekt apo tiparë të faqes, por jo të kufizon në përmbajtjen, orrët e disponueshmërisë dhe pajisjeve të nevojshme për qasje në faqen e internetit.

4. Modifikimi i Kushteve të përdorimit

Antarias Dooel rezervon të drejtën në çdo kohë të ndërpresë ose të ndryshojë çdo aspekt Kushtet e Pëdorimit apo / ose politikën për të mbrojtur të dhënat personale që i konsideron të nevojshme ose të dëshirueshme. Për çdo ndryshim të kushteve të përdorimit I cili do të hyjë në fuqi, sëpari do të ju informojmë me anë të e-mail-it ose më parë do të publikojmë njoftimin e ndryshimeve në faqen tonë. Prandaj ne ju rekomandojmë që të përsëritni ri-lexuar këtë njoftim të rëndësishëm që përmbajnë Kushtet e Perdorimit dhe Politika për mbrojtjen e të dhënave personale kohë pasë kohe , në mënyrë që të jeni të informuar për çdo ndryshim. Çdo përdorim i faqes nga përdoruesit e fundit do të konsiderohen të pranueshme ndryshimet tyre .

5. Kodi I sjelljes deri tek shfrytëzusi I fundit

Të gjitha ndërveprimet duhet të përputhen me Kushtet e Përdorimit. Nëse vërejmë se sjellja juaj pengon apo ndalon ndonjërin prej përdoruesve të perdore apo shfrztëyon ndonjërën pjesë të faqes , atëherë do ta kufizojmë qasjen tuaj dhe përdorimin e faqes.

Aktivitetet e mëposhtme janë të ndaluara dhe shënojë shkeljes, mosrespekt të Kushteve të Përdorimit:

Vendosje të përmbajteve të ndryshme ne ueb faqen të cilat :

 • Shkelin ligjet në fuqi (duke përfshirë por jo të kufizuara siç janë: ligjet e pronës intelektuale, ligjet që kanë të bëjnë me ligjin e mbrojtjes të dhënave personale dhe ligjet e shpifjes);
 • Përmbajnë të dhëna personale,edhepse nuk I kemi kërkuar
 • Përmban viruse ose programe jo përkatëse që mund të dëmtojë;
 • Ofron marjen e të dhënave konfidenciale dhe personale;
 • Efekt të imponohet me të tjerët.
 • Përmban mesazhe nga persona të pautorizuar nga Antarias Dooel, që prezentohen dhe flasin në emër Antarias Doole njekohësishtë japin të dhënat , informacione konfidenciale lidhur me Antarias Dooel. Qasjet e të dhënave të cilat nuk janë të destinuara me fjalekalimin në server ose adreses që nuk janë të autorizuar për të hyrë;
 • Skenimin ose monitorimin e faqes me qëllim mbledhjen e të dhënave përcjelljen e programit të shitjes, përdorimin, e të dhënave të përgjithshme në lidhje me ofertat, çmimi dhe informacionet të ngjashme;
 • Ueb faqja apo cilado përmbajtje e saj që do të publikohet apo të shpërndahet për qëllime komerciale, politike apo fetare, ose për të konkurruar, direkt ose indirekt, me Antarias Dooel.

Përfshirja në ndonjë nga veprimtaritë e mëposhtme:

 • Ndërhyrje ose ndërprerje të funksionimin të duhur të çdo seksioni apo zone në ueb faqe ose ndonjë veçori apo të shërbimeve të ofruara nga Antarias Doel
 • Rishitjen e çdo blerje të bëra nëpërmjet internetit;
 • Qasje, monitorim ose kopje të ndonjëres nga përmbajtjet e ueb faqes , duke përdorur ndonjë “robot”, “merimangë” ose mjete të tjera të automatizuara ose ndonjë proces manual për çdo qëllim, pa leje të konfirmuar me shkrim nga ana jonë;
 • Lidhshmeri të thellësuar me ndonjë pjesë të faqes (duke përfshirë, pa kufizim, rrugë blerjen për çdo produkt) pa leje të konfirmuar me shkrim nga ana jonë;
 • Lidhshmerinë me faqen nga ndonjë ueb faqe tjetër, pa pajtueshmërinë tonë dhe konfirmimin e nevojshem ; ose
 • Veprim në mënyrë të paligjshëm ose kundër interesave të biznesit apo reputacionit të Antarias Dooell

6. Privatësia e juaj

Me seriozitet e marrim sigurinë e informacionit tuaj personale. Ne ju inkurajojmë me kujdes ta analizoni Politikën për mbrojtjen e të dhënave personale për tu informuar me rregullat e rëndësishme në të cilat ne mund të mbledhim, përdorim të dhënat personale dhe njëkohesishtë ti shkëmbejmë. Politika jonë për mbrojtjen e të dhënave personale është e përfshirë në këto Kushte të Përdorimit.

7. Autorizimi ligjorë dhe marka e shitjes

Ueb Faqja permbanë material të mbrojtur , të drejtën e autorit, markën dhe informacione të tjera pronësore, duke përfshirë, por jo të kufizuara në, tekst, software, fotografi , video, grafikë, muzikë dhe tingull. Cdo gjë që është e vendosur në këtë faqe është pronë ekskluzive e Antarias Doell që ka të drejtën e autorit në përzgjedhjen, kordinimin apo modifikimin e përmbajtjes të cilën në mënyrë origjinale e posedon.
CDO KOPJIM,TRANSMETIM,LIDHSHMËRI,MODIFIKIM,PJESMARJE NË SHITJE OSE NË CDO MËNYRË PËRDORIMIN NË NDONJË MËNYRË TJETËR DHE PA LEJE ME SHKRIM NGA ANA ANTARIAS DOOELL ESHTË REPTËSISHTË E NDALUAR.

8. Komunikimi elektronik

Kur dërgoni mesazhe në mënyrë elektronike (e-mail)e adresuar në antarias@antarias.com.mk komunikoni dhe njëkohësishtë pranoni të merni njëashtu e-mail nga ana jonë në lidhje me përdorimin tuaj të faqes. Ne do të komunikojmë me ju nëpërmjet email –it ose duke vendosur njoftime ose komente në këtë faqe interneti. Dakordoheni se të gjitha marrëveshjet, shënimet ose komunikimet e tjera që shkëmbejmë ne mënyrë elektronike përmbushin kërkesat ligjore , të njejtat përcillen me shkrim dhe mundet të shërbehen si dëshmi konfidensiale.Njoftimet do të konsiderohen si dërgime të rregullta në ditën e dërguar në mënyrë elektronike porosi me shkrimë nga ana jonë në adresen e-mail-it që ju e keni lënë në profilin tuaj ose poqëse keni dhanë ndonjë formë tjetër të komunikimit me ju.